Sözleşme

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Gemba web adreslerinde yer alan sitelere (“Site”) üye olarak kaydolan kişiler (“Kullanıcı(lar)”) tarafından Site’de yer alan Platform’dan faydalanılması aşamasında Gemba Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. (“Şirket”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetindedir. Şirket, bu İçerik’i Kullanıcı’nın önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır.

Şirket, Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen İçerikleri’i Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Şirket, İçerikler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kullanıcı’nın Şirket’e onay vermesi halinde ödeme işlemleri, fatura kesimi ve işlenmesi, banka entegrasyonu, Kullanıcı’nın erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Kulllanıcı’nın verdiği onay çerçevesinde İçerikler işlenebilir, saklanabilir ve Şirket ile ortakları tarafından Kullanıcı’nın talep ettiği hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere devredilebilir. Şirket, İçerikler’i fatura gönderilmesi, ödeme bilgilerinin paylaşılması gibi talep edilen hizmetlerin sağlanması amacıyla diğer kullanıcılara açıklayabilecektir. Kullanıcı’nın diğer kullanıcıya ait İçerikler’i kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıdan onay alacak ve İçerikler’i alınan bu onay kapsamında kullanacaktır.

Kişisel bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Site’deki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Şirket’in hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Şirket, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir. Site üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, Şirket tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

  Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
  Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
  Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.
  Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Şirket gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

1. Giriş

1.1. Politikanın Amacı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Gemba Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. (“Gemba” ve “Şirket”) olarak, kişisel verilerin yasalara uygun olarak işlenmesi ve korunması en mühim önceliklerimiz arasındadır. Tüm planlama ve iş faaliyetlerimizde de aynı önceliği takip etmekteyiz. Bu çerçevede Kanun’un 10. maddesi gereğince sizleri aydınlatmak; kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında uygulayacağımız bütün idari ve teknik tedbirleri bildirmek amacıyla işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı (“Politika”) sizlerin bilgisine sunarız.

1.2. Kapsamı

İşbu Politika, kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlemekte ve Gemba tarafından kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen prensipleri ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Politika; Gemba tarafından gerçekleştirilen Kanun kapsamındaki bütün kişisel veri işleme faaliyetlerini, işlenen tüm kişisel verileri ve bu verilerin sahiplerini kapsamaktadır.

1.3. Tanımlar
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. Anonim Hale Getirme: Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Çalışan Adayı: Gemba bünyesinde çalışmayan ancak çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kanun: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Politika: Gemba Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası Şirket/Gemba: Gemba Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.
Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.
İş Ortakları: Gemba'nın ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler.

1.4. Politikanın Yürürlüğü

Gemba tarafından düzenlenen bu Politika 05 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmiş ve kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır. Gemba, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel haline Gemba (https://gembayazilim.com.tr) web sitesinden erişilebilirsiniz.

2. Gemba’nın Yürüttüğü Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerine Yönelik Bilgiler

2.1. Veri Sahipleri

Politika kapsamındaki veri sahipleri, Gemba tarafından kişisel verileri işlenen, Gemba çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Genel olarak veri sahipleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Müşteriler: Gemba’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade eder. Potansiyel Müşteriler: Gemba’nın sunduğu ürün ve hizmetlere ilgi gösteren, müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişileri ifade eder.
Çalışan Adayları: Gemba’ya CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade eder.
Üçüncü Kişiler: Yukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile Gemba çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.

Yukarıdaki tanımda açıklanan veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

2.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

2.2.1. Gemba’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi:

 • Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,

 • Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi.

  2.2.2. Gemba insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi:

 • Yetenek-kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine

  getirilmesi,

 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icra edilmesi,

 • Şirket içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve icra edilmesi,

 • Personel çıkış işlemlerinin planlanması ve icra edilmesi,

 • Ücret yönetimi

 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

 • Personel temin süreçlerinin yönetilmesi,

 • Şirket için atama-terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

 • Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

 • Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi,

 • Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

 • Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

 • Çalışanların iş ve/veya üretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve

değerlendirilmesi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Stajyer ve/veya öğrenci temin, yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi.

2.2.3. Gemba tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi:

 • Etkinlik yönetimi,

 • İş faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,

 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icra edilmesi,

 • Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

 • İş ortaklarının bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icra edilmesi,

 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,

 • Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,

 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi.

  2.2.4. Gemba tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icra edilmesi:

 • Pazarlama faaliyetlerine konu edilecek kişilerin, tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve veya değerlendirilmesi,

 • Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,

 • Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin

  tasarlanması ve/veya icra edilmesi,

 • Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer

  yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,

 • Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icra edilmesi,

 • Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

 • Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması

  süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi.
  2.2.5. Gemba’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icra edilmesi:

İş ortakları ile olan ilişkilerin yönetilmesi.

2.2.6. Gemba’nın ve Gemba ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini:

 • Hukuk işlerinin takibi

 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak

  yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

 • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,

 • İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

 • Kredi süreçleri risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,

 • Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,

 • Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini,

 • Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

 • Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini.

  2.3. Kişisel Veri Kategorileri

  Gemba tarafından aşağıdaki şekilde kategorize edilen kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

  Kimlik bilgisi: Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi belgelerde yer alan bilgiler.
  İletişim bilgisi: Kişiyle iletişim kurmak için kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adresi).

  Lokasyon bilgisi: Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan bilgiler (örn. Araç kullanımı sırasında edinilen konum bilgileri).
  Müşteri bilgisi: Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler (örn. Müşteri no, sektör bilgisi, meslek bilgisi, vb.).

  Müşteri işlem bilgisi: Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler.
  Fiziksel mekân güvenlik bilgisi: Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler.

  İşlem güvenliği bilgisi: Gemba’nın ticari faaliyetlerini yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliği sağlamak için işlenen kişisel veriler.
  Finansal bilgi: Gemba’nın kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler. Çalışan adayı bilgisi: Gemba’nın çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Gemba ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler.

  Hukuki işlem ve uyum bilgisi: Gemba’nın hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri ve şirketin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler.
  Denetim ve teftiş bilgisi: Gemba’nın kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler.

  Özel nitelikli veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
  Pazarlama bilgisi: Gemba’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler.

  Talep/şikayet yönetimi bilgisi: Gemba’ya yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.
  İtibar yönetimi bilgisi: Gemba’nın ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler.

  Olay yönetimi bilgisi: Gemba’nın ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerinin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler.

  3. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlke ve Şartlar

  Gemba, Kanun’un 4. maddesine uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek,

amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Gemba, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza eder.

3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Gemba, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak veri sahiplerini aydınlatmaktır ve rıza alınması gereken durumlarda veri sahiplerinden rızalarını talep ederek bu kişisel verileri aşağıda belirtilen ilkeleri esas alarak işler.

3.1.1. Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşlenmesi Gemba, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca Gemba veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasının Sağlanması Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, Gemba açısından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında Gemba’nın aktif özen yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sebeple Gemba tarafından veri sahibi olan ilgili kişinin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanalları açıktır.

3.1.3. Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi Gemba, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar kişisel veriyi işlemektedir.

3.1.4. Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması Gemba; kişisel verileri, iştigal konusu ile ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu sebeple, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

3.1.5. Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi Gemba, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda; öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler Gemba tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

3.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Kanun’un 5. Maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde kişisel verileriniz Gemba tarafından işlenmektedir.

3.2.1. Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, müşteri, potansiyel müşteri ve ziyaretçilerden ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.

3.2.2. Kişisel veri işleme faaliyetlerinin kanunlarda açıkça ön görülmesi Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde veri sahibinin açık rızası olmadan da hukuka uygun olarak işlenebilmektedir.

3.2.3. Fiili imkansızlık sebebiyle kişinin açık rızasının alınamaması Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınmayacak olan kişinin kendisinin veya başka bir kişinin hayatı ya da beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilmektedir.

3.2.4. Kişisel verinin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgisi olması Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

3.2.5. Gemba’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi Gemba’nın veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlenmenin zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilmektedir.

3.2.6. Veri sahibinin kişisel verilerinin alenileştirilmesi Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

3.2.7. Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.2.8. Gemba’nın meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Gemba’nın meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Gemba tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. Gemba tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler,

  kanunlarda öngörülen hallerde,

 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise

  ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

  4. Kişisel Verilerin Aktarılması

  Gemba hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Gemba bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

4.1. Kişisel verilerin yurt içindeki üçüncü kişilere aktarımı

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve bu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz Gemba tarafından aktarılabilmektedir.

4.2. Kişisel verilerin yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarımı

Gemba bu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Gemba tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır. Gemba bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

4.3. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler ve aktarılma amaçları

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde Gemba, aşağıdaki kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

İş Ortağı: Gemba’nın ticari faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı
Hissedarlar: İlgili mevzuat hükümlerine göre Gemba’nın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanması konusunda yetkili olan hissedarlar Gemba’nın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı

Şirket Yetkilileri: Yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkilendirilen kişiler Gemba’nın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı
Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları: Hukuken Gemba’dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

lgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri: Hukuken Gemba’dan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri
İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı

5. Veri Sahibinin Hakları ve İlgili Hakların Kullanılması

5.1. Kişisel veri sahibinin hakları:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

  öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve

  bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini

  isteme,

 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

  işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya

yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü

kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın

  giderilmesini talep etme.

  Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; Gemba tarafından (1) kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, (2) kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında, (3) kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

  5.2. Kişisel veri sahibinin haklarını ileri süremeyeceği haller:

  Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, bu konularda 5.1’de sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

  KVK Kanunu’nun 28.2. maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 5.1’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

 • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum

  ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

  6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi

  Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Gemba’nın kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Gemba ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Şirket içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlülüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır.

Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Gemba Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. (“Şirket”) ile Gemba web adreslerinde yer alan sitelere (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Site üzerinden erişilen bulut tabanlı iş yönetimi uygulamalarından (“Uygulama”) faydalanılmasına ve Kullanıcı ve/veya IoT nesneler tarafından Site’ye yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Site kapsamında Site ve Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Uygulama’ya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

3.2. Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.3. Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.4. Kullanıcı tarafından Site’ye erişim e-posta adresi veya cep telefonu numarası ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

3.5. Kullanıcı, Uygulama’yı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulama’ya ilişkin olarak Site’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Uygulama ve Site’yi üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu

kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

3.6. Kullanıcı, muhtelif zamanlarda Uygulama’yı kullanması için üçüncü bir kişiyi (“Yetkilendirilmiş Kullanıcı”) yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın kim olacağı ve Uygulama kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullancılar’ın Uygulama’yı kullanmasından sorumlu olup Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Uygulama’ya erişimini her zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı arasında Uygulama’ya erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Uygulama veya İçerik’e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir.

3.7. Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında İçerik’i kullanma hakkını haizdir. İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Şirket’in finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i Uygulama’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve Şirket’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

3.8. Kullanıcı, Şirket’in veya Uygulama’nın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Uygulama’yı, Uygulama’nın, Site’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Uygulama ve Site’den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Uygulama’nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulama’ya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Site’ye Şirket’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.9. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Uygulama içinde belirtilecektir.

3.10. Kullanıcı, Uygulama’ya yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir.

3.11. Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Şirket’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya

ve Kullanıcı tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Şirket’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Şirket ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma, iş ve performans takibi gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerik’i diğer kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı, diğer kullanıcılara ait İçerikler’i kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıların onayını alacak ve söz konusu İçerikler’i diğer kullanıcı tarafından verilen onay kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Şirket, Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.12. Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket’le iletişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site, Uygulama yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

3.13. Kullanıcı’ya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Uygulama’nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulama’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Kullanıcı Site üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

3.14. Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.15. Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.16. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

Madde 4. Ödeme Koşulları

4.1. Kullanıcı Uygulama’dan ancak Site’de beyan edilen ücretleri yine Site’de beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

4.2. Kullanıcı, Uygulama’yı Site’de belirtilecek süre boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle Kullanıcı’nın üyeliği, türü hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Uygulama’ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Şirket tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

4.3. Kullanıcı tarafından periyot bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde Kullanıcı’nın üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.

4.4. Şirket, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Tüm faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir önceki üyelik dönemine ilişkin ücretleri, ön ödemeli üyeliklerde ise bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. Kullanıcı, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 14 (on dört) gün içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

4.5. Kullanıcı, Şirket veya Şirket tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1. Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Site ve Uygulama’yı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Site’ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Site ve Uygulama’ya ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket’e Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişimi, Uygulama’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.

5.2. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site’yi veya Uygulama’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Site’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.

5.3. Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması

6.1. Site kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket

Uygulama’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Uygulama’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Uygulama’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.2. Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.3. Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

6.4. KULLANICI, YÜKLEDİĞİ İÇERİKLER İLE SİTE VE UYGULAMA’NIN KULLANIMINDAN MÜNHASIRAN SORUMLUDUR. KULLANICI, FİKRİ MÜLKİYET İHLALLERİ, İÇERİK, UYGULAMA VE SİTE’NİN KULLANIMINA İLİŞKİN OLARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İLETİLEBİLECEK HER TÜRLÜ İDDİA VE TALEPTEN (YARGILAMA MASRAFLARI VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE) ŞİRKET’İ BERİ KILDIĞINI KABUL EDER.

6.5. ŞİRKET, UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI, İKAME ÜRÜN VE HİZMET TEMİNİ İÇİN YAPILAN HARCAMA GİBİ KALEMLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN SİTE’NİN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BUNA EK OLARAK ŞİRKET, ZIMNİ GARANTİ, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇ BİR TÜRLÜ GARANTİ VERMEDİĞİNİ DE AYRICA BEYAN EDER. ŞİRKET’İN İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞU HER HALÜKARDA İLGİLİ ZARARIN DOĞDUĞU TARİHE KADAR KULLANICI TARAFINDAN İŞBU SÖZLEŞME’YE KONU HİZMETLER KAPSAMINDA ÖDENMİŞ OLAN TUTARLA SINIRLI OLACAKTIR.

Madde 7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

7.1. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

7.2. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

7.3. Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar

Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

7.4. Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulama’yı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz.

7.5. Kullanıcı’nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Şirket işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.

7.6. Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme’nin feshedildiği hallerde Şirket İçerik’e 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.

7.7. Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veritabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde Kullanıcı İçerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Uygulama kapsamında belirtilecektir.

Madde 8. Muhtelif Hükümler

8.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

8.2. İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

8.3. Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail veya cep telefonu vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail veya sms ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini ve telefon numarasını güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

8.4. İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda Ankara (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.

KVKK Aydınlatma Metni

Gemba Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. (Gemba) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Kanun’un Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 7 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır.

Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Bu nedenle, bu metin ile Kanun’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmek üzere açıklanmakta ve "Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni" ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

Gemba, bu sitedeki formlar aracılığıyla sunulan isminiz, soy isminiz, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve sair kişisel verilerinizi üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya hiçbir şekilde kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

Veri Sorumlusu ve Temsilci

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Gemba tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Gemba, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur. Veri Sorumluları Sicili açıldığında veri sorumlusu kaydını gerçekleştirerek kayıtlı veri sorumlusu sıfatına haiz olacağını beyan eder.

Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Gemba tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

  Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir:

 • İşin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim kurmak,

 • Size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler

  hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek,

 • Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımıza yapılan kaydedilen veya izlenen telefon görüşmeleri ile ilgili),

 • Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak,

 • Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak, hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri yanıtlamak,

 • Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe, faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri, veriler ve internet sitesi barındırma, iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,

 • Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak,

 • Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek,

 • Sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak,

 • Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan hakları, Kişisel Veri Sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle

şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu KVK Kanunu gereğince yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin imzalı bir nüshasını Gemba Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti., İvedikosb Mh. 2224 Cd. 1/116 (9/B) B-Blok Üst Zemin Kat Nar Kuluçka Merkezi Yenimahalle/Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile posta yoluyla iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@gembayazilim.com.tr adresine iletebilirsiniz.

YAZILIM DESTEK SÖZLEŞMESİ

Bundan sonra sözleşme olarak anılacak işbu sözleşme metni, ekleri ile birlikte bir bütün arz eder ve aşağıda yazılı taraflar arasında, aşağıda belirtilen tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşme metnindeki hükümler ile sözleşmenin ekleri arasında çıkabilecek her türlü ihtilaf durumunda işbu ana sözleşme maddeleri geçerli olacaktır.

Madde 1 – TARAFLAR

Bir tarafta ........................................................................................ (bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır) temsilen aşağıda isim ve imzası bulunan yetkili ile diğer tarafta GEMBA YAZILIM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (bundan sonra “Gemba” olarak ifade edilecektir) temsilen aşağıda isim ve imzası bulunan yetkili arasında, Gemba tarafından sunulan GEMBA ÜRETİMDE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SİSTEMİ (bundan sonra “Ürün” olarak anılacaktır) için, aşağıda yazılı şartlar dâhilinde yazılım destek hizmeti verilmesi hususunda bu anlaşmaya varılmıştır. Müşteri ve Gemba bireysel olarak “Taraf” ya da toplu olarak “Taraflar” olarak anılabilir.

Tarafların adresleri aşağıda belirtildiği gibidir:
Müşteri: ........................................................................................
Gemba: İvedik OSB Mahallesi, 2224. Cadde No:1/116 (9/B) B-Blok Üst Zemin Kat

Nar Kuluçka Merkezi Yenimahalle/ANKARA

Her iki taraf da belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

Madde 2 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
2.1. İşbu Sözleşme imza tarihinden itibaren (sözleşme eklerinde farklı bir süre belirtilmediği takdirde) 1 yıl süre ile yürürlükte kalacak olup, sürenin hitamında tarafların herhangi bir fesih talebi olmaz ise kendiliğinden birer yıllık süreler halinde uzar. Taraflar, sözleşmeyi feshetmek doğrultusundaki taleplerini sözleşme bitiminden itibaren en az bir ay öncesinden yazılı olarak bildirmek zorundadır.
2.2. Müşteri, işbu Sözleşme’deki şartların kendisi tarafından yeterli bir süre içinde değerlendirilmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, imza gününden en az 15 (onbeş) gün önce sözleşmeye bağlı müzakerelere başlamış̧, her biri, karşı Tarafın istemlerini mali müşavir ve avukatlar ile değerlendirmiş̧, kendilerinin tacir olma sıfatları uyarınca sözleşmesel sorumlulukları ve tüm sonuçları da gözeterek, bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.

Madde 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
3.1. Bu Sözleşme’nin konusu, Müşteri tarafından ödenen işbu şartname ve eklerinde belirtilen bedel karşılığında, Gemba tarafından sunulan söz konusu Ürün için gerekli yazılım destek hizmetlerinin verilmesidir.
3.2. Taraflar işbu sözleşmeye ek olarak, iş bileşenlerinin tanımlanması konusunda karşılıklı mutabakatla sözleşmenin imzalanması sonrasında da sözleşme ekleri düzenleyebileceklerdir. İşbu Sözleşme’nin ekleri ve Sözleşme dâhilindeki hizmetler için yapılmış ve yapılabilecek her türlü protokol sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

Madde 4 – ÜCRETLER
4.1. Gemba, işbu sözleşme konusu işi KDV hariç .............. $/Yıl ücret karşılığında yapacaktır.
4.2. Sözleşme geçerli olduğu sürece Gemba, her yıl ilgili yılın hizmet faturasını düzenleyecektir.
4.3. Gemba’nın düzenleyeceği fatura, Sözleşme bedelinin yabancı para cinsinden olması durumunda, fatura kesim tarihindeki TCMB yabancı para döviz alış kuru karşılığı TL tutarı üzerinden tanzim edilecektir.
4.4. Gemba’nın, işbu sözleşme ve eklerinde yer alan birim fiyatları, her yılın sözleşme yenileme döneminde yılda en fazla bir defa olmak şartıyla, ilgili ayın bir önceki yıla göre üretici fiyat endeksi oranında arttırma hakkı saklıdır.
4.5. Yazılımın kapsamında yer almayan tasarımsal/fonksiyonel değişiklikler için ayrıca ücret talep edilir, karşılıklı mutabakat sağlanması halinde talep edilen modüller ilave edilir.

Madde 5 – ÖDEME
5.1. Faturalandırma yıllık periyotlarla her yılın ilgili sözleşme ayının ilk günü yapılmakta olup, fatura kesim tarihinden itibaren 15 gün vadesi bulunmaktadır. Gemba’nın, ödemelerdeki gecikme 30 günü aşarsa işi geçici olarak durdurma, 60 günü aşarsa tek taraflı olarak Sözleşme’yi haklı nedenle derhal fesih etme hakkı saklıdır.

Madde 6 – GİZLİLİK
6.1. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde işbu sözleşme ve ekleri Müşteri’ye özel olup gizlilikle muhafaza edilmelidir. İşbu sözleşme ve eklerindeki teknik ve ticari bilgilerin Müşteri tarafından üçüncü kişi ve/veya kurumlar ile paylaşılması Gemba iznine tabidir. Söz konusu gizlilik talebi proje ve sözleşme bitimi sonrasında da geçerlidir. Müşteri’nin gizlilik yükümlülüğü süresizdir.
6.2. Taraflar, kendisine açıklayan tarafça sağlanan, erişim hakkı verilen veya kendi çalışmaları sırasında elde ettiği ve açıklayan tarafa ilişkin her türlü belge ve bilgiyi (“Gizli Bilgi”) gizli tutmayı, açıklayan tarafın önceden yazılı muvafakatını almadan bunları kısmen veya tamamen açıklamamayı ve birbirlerinin mülkiyet veya zilyetlik haklarını ihlal etmemeyi; Gizli Bilgi’nin güvenliğinin sağlanması konusunda, kendisine ait gizli bilginin korunması amacıyla gösterdiği özeni göstermeyi, Gizli Bilgi’yi yazılı, sözlü veya elektronik ortamda 3. kişilerle paylaşmamayı, kolay erişilebilir şekilde saklamamayı, çalışanlarının veya danışmanlarının Gizli Bilgi’ye erişimine izin vermemeyi, açıklayan tarafın ilk talebi üzerine, doğrudan veya dolaylı olarak Gizli Bilgi’yi içeren her tür materyali ve varsa kopyalarını ve nüshalarını açıklayan tarafa iade etmeyi ve elektronik ortamda bulunan bilgi, materyal ve kopyaların imha edilmesini sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

Madde 7 – TİCARİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
7.1. Taraflar, ticari ve/veya kişisel verileri diğer tarafa ifşa etmesi durumunda, veri sorumlusu taraf yürürlükteki tüm veri koruma yasa ve yönetmeliklerine uymakla yükümlüdür.
7.2. Taraflar, yürürlükteki veri koruma yasa ve yönetmeliklerine ve/veya herhangi bir yetkili denetleyici kurumun kılavuz ilke ve talimatları ile bunların muhtelif zamanlarda ürünlere yönelik uygulamasına riayet etmek amacıyla bu maddede yapılması gereken herhangi bir değişiklik ile ilgili rızasını vermekten kaçınmayacağını veya bunu geciktirmeyeceğini ve de söz konusu yükümlülük ve uygulama değişikliklerini diğer tarafa hiçbir ek masraf yüklemeden uygulamayı kabul ve taahhüt eder.
7.3. Taraflar, kişisel verilerin bu Sözleşme’ye uygun olarak işlenmesinin ek veri işleme anlaşmalarının veya ek veri koruma sözleşmelerinin imzalanmasını gerektirebileceğini kabul eder. Söz konusu ek veri işleme anlaşmalarının veya ek veri koruma sözleşmelerinin başlangıçta Sözleşme’nin bir parçası olarak akdedilmemesi durumunda, Taraflar zorunlu veri koruma kanunu gereğince veya yetkili bir veri koruma makamı ya da sair yetkili merci tarafından gerekli görülen şekilde derhal söz konusu sözleşmeleri imzalayacak ve ilgili iştiraklerinin veya alt yüklenicilerinin de aynısını imzalamasını sağlayacaktır.

Madde 8 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Taraflar, sözleşmede yer alan tüm hak ve yükümlülüklere ilişkin sorumluluklarını yerine getirmelidirler. Bunlara uyulmaması, haklı nedenle fesih sebebi olacaktır.
8.1. Müşteri, Gemba’yı yükümlülük altına sokabilecek ve bağlayacak herhangi bir yetkiye sahip olmadığından Gemba adına veya hesabına hiçbir surette üçüncü şahıslarla sözlü ya da yazılı akit yapamaz.

8.2. Yazılım destek hizmeti, yalnızca, Müşteri’nin yıllık kullanım lisansına sahip olduğu yazılımlar için sağlanmaktadır. Gemba önceden haber vermeksizin söz konusu yazılımlarında ve yazılı dokümanlarında değişiklikler yapma, yazılım ürünlerinin yeni versiyon ve sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir.

8.3. Müşteri, Sözleşme kapsamında sunulacak ürün ve hizmetler üzerinde kendi çalışanları ve üçüncü şahıslarca oluşturulacak görsel medya ve metin içerikler ile ilgili gerekli tüm tedbirleri alacağını ve bu konuda yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun hareket edeceğini kabul ve garanti eder. Söz konusu içerik yönetimi kapsamında doğabilecek hukuki, idari ve cezai sorumluluk Müşteri’ye aittir.

8.4. Ürünlerin doğru ve emniyetli biçimde çalıştırılmasından Müşteri sorumludur. Ürünlerin Müşteri tarafından hatalı kullanılması nedeniyle oluşacak gelir kaybı, ürün kaybı, üretim kaybı vb. doğrudan ve dolaylı her türlü̈ zarardan (3. kişiler nezdinde oluşacak zararlar da dâhil olmak üzere) Gemba’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.5. Gemba işbu sözleşme hükümlerine ve eklerine uygun olarak makul bir beceri, dikkat ve dirayetle ve Müşteri ile mutabakat içinde sözleşme ve eklerinde bahsi geçen hizmetleri yerine getirecek, proje çıktılarını teslim edecek ve işbu borcuna uyabilmesi için yeterli kaynağı tahsis edecektir.

8.6. Gemba, acentaları, çalışanları, taşeronları ve tedarikçilerinin işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini eksik ifa etmesi veya ifa etmemesinden, haksız fiilden kaynaklanan doğrudan zararlara karşı sorumluluğu söz konusu zarara sebep olan ürünün fiyatı ile sınırlı olacaktır (TBK 115 hükümleri saklıdır). Gemba, acentaları, çalışanları, taşeronları ve tedarikçileri, kendi kast veya ağır ihmal veya ağır kusurundan kaynaklanmadığı sürece; kâr kaybı, gelir kaybı, güç kaybı, kullanım kaybı, anapara zararı, kayıp zaman masrafı, Müşteri’nin kendi müşterisinin ikame zararları, yeniden yerine koyma zararı veya tahmin edilen gelirin kaybı, artan işletme maliyeti gibi ama bu maddede sayılan hallerle sınırlı olmaksızın herhangi bir dolaylı zarardan sorumlu olmayacaktır.

8.7. İşbu Sözleşme kapsamında uygulanacak tüm ceza ve tazminat tutarları da dâhil Gemba’nın Sözleşme’den kaynaklanan her türlü sorumluluğu Sözleşme Bedeli ile sınırlıdır.

8.8. Gemba hizmetin sağlanması için yeterli sayıda çalışan istihdam edecek ve bu kişiler çalışmalarını iş planı doğrultusunda Müşteri’ye ait ortamda veya Gemba ortamında sürdürecektir.

Madde 9 – MÜCBİR SEBEPLER
9.1. Sözleşme’nin diğer kısımlarında bahsedilenlere ek olarak mücbir sebepler, tarafların kendi denetimleri dışında, kendi ihmal veya hatalarından kaynaklanmayan sel, deprem, yangın gibi doğal afetler, yurt içi ve yurt dışı nakliye sırasında sel, deprem ve yangın nedeniyle oluşan kazalar; seferberlik, olağanüstü hal, savaş, salgın hastalık, grev, lokavt, halk hareketi, sivil savaş, ihtilal, radyoaktivite kirliliği, resmi mercilerin işlemleri veya ihmalleri nedeniyle oluşabilecek gecikmeler, alınan yaptırım kararları, abluka altına alma, ambargo, malzeme, ekipman ve hizmetler ile ilgili ithalat ve ihracat yasaklamaları ve buna benzer durumlardır. Sayılan söz konusu durumlar sınırlayıcı değil örnekleyici niteliktedir. Mücbir sebep oluşması durumunda, duruma maruz kalan taraf karşı tarafa yazılı olarak 10 gün içinde haber verecektir. Mücbir sebepler nedeniyle taraflar birbirinden süre uzatımı dışında tazminat vb. gibi hiçbir ilave talepte bulunamayacaklardır.

9.2. Mücbir sebebin varlığı kesintisiz olarak 90 günü geçerse, Gemba’nın işi tek taraflı olarak haklı nedenle fesih etme hakkı saklıdır. Bu durumda Müşteri, Gemba’nın (mücbir sebep nedeniyle Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirememe tarihi itibarı ile) gerçekleştirdiği iş, teslim ettiği ürün, teslime hazır hale getirdiği ürün, imalatı devam eden ürünler, yoldaki mamül veya yarı mamül malzemeler, mühendislik hizmetleri, siparişini yaptığı malzeme ve bağlı masraflarını tam olarak Gemba’ya ödeyecek, bu bedellerin ödenmesi mücbir sebep durumu nedeniyle hiçbir şekilde ertelenmeyecek ya da durdurulmayacaktır.

9.3. Mücbir nedenlerden dolayı oluşan gecikmeler nedeniyle Gemba, teminat mektubunun çözülmesi, kusur nedeniyle fesih, gecikme cezası gibi uygulamalara maruz kalmayacaktır.

9.4. Mücbir sebeplerin meydana gelmesi veya aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde taraflar süre uzatımı talebinde bulunabilir. Süre uzatımı, meydana gelen sebebin işe tesir derecesi dikkate alınarak tespit edilir:

A - Müşteri’nin sebep olduğu, işin gecikmesine ve ilerlemesine neden olan hallerin meydana gelmesi.
B - Müşteri’nin ödemelerinde vaki olacak gecikmeler.
C - Hizmetin daimi ya da geçici olarak yerine getirilmemesi sebebiyle çalışılamayan günler işin süresinin hesabında hiçbir surette nazara alınmaz.

9.5. Yukarıda sayılan hallerin, işin süresinin uzatılmasında mücbir sebep veya olağanüstü hal sayılabilmesi için, bu hallerin, Gemba’dan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, Gemba’nın bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekir.

9.6. Ürünlerin veya hizmetlerin fiyatlarında ve teslimat tarihlerinde aşağıda belirtilen nedenlerle (i) maliyet artışı veya (ii) teslimatta gecikme ile ilgili düzenleme yapılabilir:
i.) Sözleşme’nin ifa edildiği ülkede veya Sözleşme’nin ifası için gerekli isçilik, malzeme, materyal veya ekipmanın temin edileceği, üretileceği, montajının yapılacağı veya ihraç edileceği başka bir ülkede salgın veya bulaşıcı hastalık bulunması veya

ii.) Yukarıda anıldığı türde bir salgın veya bulaşıcı hastalıkla ilgili olarak bir veya daha fazla yetkili makamlar tarafından kontrol, kısıtlama veya başkaca önlemler alınması veya
iii.) Gemba tarafından her türlü sağlık riskini önlemek veya asgariye indirmek amacıyla önlem alınması. Gemba’nın teklifi sunmasından sonra veya Sözleşme’nin geçerlilik süresi boyunca, mevcut korona virüsü salgını ile bağlantılı olarak resmî merciler veya Gemba veya başkaları tarafından maliyet ve/veya zaman konusu da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde bu Sözleşme’nin uygulanmasını etkileyecek önlemlerin alınması durumunda, Gemba’nın ihbarına ve sunduğu belgelere istinaden Sözleşme’nin (i) teslimat veya tamamlama tarihinde, (ii) maliyetlerdeki artış̧ sebebi ile Gemba’nın tazmini için artırılması gereken fiyatında, veya (iii) Dünya Sağlık Örgütü (WHO/DSÖ), devlet makamları, iş ortakları veya Gemba tarafından insanların sağlık ve güvenliğini koruyan veya korumak niyetiyle önerilen veya alınan bu önlemlerin etkisi de dikkate alınarak herhangi bir Gemba taahhüdü veya yükümlülüklerinde adil bir düzenleme yapılmalıdır. Gemba’nın Sözleşme’deki orijinal planlanmış̧ performansa uymasını engelleyen bir tedbirin alınmasından 90 gün sonra, Gemba’nın haklı sebebe istinaden Sözleşme’yi feshetme hakkı doğar.

 

Madde 10 – KUSURDAN DOĞAN SORUMLULUK
10.1. Verilen hizmet veya yapılan iş sonucu ortaya çıkan ayıp sebebiyle Gemba’nın sorumlu olduğu hallerde Müşteri, Türk Borçlar Kanunu’nun 475. maddesindeki seçimlik haklardan birini kullanabilir.
10.2. Verilen hizmet veya yapılan iş dolayısıyla ortaya çıkan sonucun ayıplı olması, Gemba’nın açıkça yaptığı ihtara karşın, Müşteri’nin verdiği talimattan doğmuş bulunur veya herhangi bir sebeple Müşteri’ye yüklenebilecek olursa Müşteri, Türk Borçlar Kanunu’nun 475. maddesinden doğan haklarını kullanamaz.
10.3. Müşterinin işbu Sözleşme kapsamında geliştirilecek uygulamaları ve sağlanacak servisleri kullanması ile oluşacak etkileşimler ve içerikler konusunda ortaya çıkabilecek veya üçüncü şahıslarca açılacak her türlü dava, zarar ve ziyan taleplerine karşı Müşteri sorumlu olacak, Gemba bu kabil dava, şikayet ve benzeri konulara taraf ve muhatap olmayacaktır.

10.4. Gemba’nın işbu Sözleşme kapsamında sağlayacağı servisler ile ilgili olarak, Müşteri'ye sağladığı her türlü hizmette kendisinden kaynaklanmayan meydana gelebilecek arıza, hata ve duraksamalardan dolayı Müşteri’nin ve kullanıcılarının maruz kalabileceği zarar ve ziyandan Gemba sorumlu tutulmayacaktır.

Madde 11 – FİKRİ MÜLKİYET
11.1. İşbu Sözleşme ile ürün ve hizmetlerin verilmesi kapsamında, çalışmaların meydana getirdikleri Eserlerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamına giren tüm hakları ilgili kanunun 8. (sekizinci) maddesi uyarınca Gemba’ya aittir.
11.2. Gemba tarafından temin edilen donanım ve yazılım ürünlerinin Gemba tarafından temin edilmeyen donanım ve yazılımların üzerinde çalıştırılması durumunda, muhtemel ve telif hakları Gemba’ya ait olmayan veri tabanı, işletim sistemi ve iletişim ağı yazılımlarının geçerli ve yeterli kullanım lisansına sahip olunmasından münhasıran Müşteri sorumludur.
11.3. Ürünlerle birlikte verilen lisanslı yazılımlar, Müşteri’nin kullanması için özel olarak geliştirilmiş olsa bile Müşteri’nin mülkiyetine geçmeyecektir. Sadece ürünlerin kullanımı ile ilgili olarak tanınan fikri hakların dışında, ürün, yazılım, dokümantasyon ve işbu Sözleşme ile ilgili hiçbir fikri hak tanınmamaktadır.
11.4. Taraflar arasında başka bir şekilde mutabık kalınmadığı sürece, ürünler üzerinde kullanılan lisanslı yazılımlar Gemba veya yetkili temsilcileri tarafından yüklenecektir.
11.5. İşbu Sözleme ile Müşteri, kullanımına sunulan tüm lisanlı yazılımları Gemba’nın bilgisi ve izni dışında kopyalamayacağını ve ticari kâr elde edecek şekilde amacı dışında kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.
11.6. Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek yazılımların Gemba yetkili kişileri dışında kaynak kodlarının ve veritabanının erişime ve müdahaleye açılması söz konusu değildir. İlgili yazılımların kaynak kodları ve veritabanı Gemba kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır.

Madde 12 – DEVİR VEYA TEMLİK
12.1. Müşteri, Gemba’nın önceden yazılı iznini almadan, Sözleşme’yi kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devir veya temlik edemez.

Madde 13 – SÖZLEŞME’NİN FESHİ
13.1. Taraflar anlaşarak bu sözleşmeyi fesih edebilirler. İşbu sözleşme maddesinde yer almayan durumlara, Türk Borçlar Kanunu’nun 482.- 486. maddeleri arasında yer alan eser sözleşmesinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.
13.2. Sözleşme’nin imzalanmasından sonra Müşteri tarafından Gemba’dan kaynaklanmayan nedenlerden dolayı herhangi bir nedene dayanmaksızın tek taraflı olarak Sözleşme’nin sona erdirilmesi veya askıya alınması halinde; Sözleşme ve eklerinde başkaca bir tazmin düzenlemesi getirilmedikçe, Müşteri, Gemba’nın Sözleşme’nin feshi veya askıya alınma tarihi itibariyle gerçekleştirdiği iş, teslim ettiği ürün, teslime hazır hale getirdiği ürün, imalatı devam eden ürünler, yoldaki mamul veya yarı mamul malzemeler, mühendislik hizmetleri, siparişini yaptığı malzeme ve bağlı masraflarını tam olarak Gemba’ya ödeyecektir. Bu tazminat Sözleşme’nin Müşteri tarafından yukarıda bahsedilen şekilde feshini veya askıya alınmasını müteakip 7 gün içerisinde nakden/defaten yapılacaktır.

13.3. Müşteri’nin isteği dışında aciz hali, iflas, iflas erteleme, tasfiye hali, konkordato ya da kayyum tayini ile ilgili prosedürlere konu olur ya da faaliyetlerini bir daha faaliyete geçmemek üzere fiili olarak durdurur veya faaliyet konusunu esaslı olarak değiştirirse ya da mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarırsa ya da Müşteri’nin kontrol yapısı veya hissedarlık durumu değişir ise Gemba, süreye bağlı olmaksızın Sözleşme’yi derhal ve haklı nedenle sona erdirebilir.

13.4. Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda diğer taraf ihmal ve ihlali belirten ihtarı yazılı olarak iletir. İhtarın alınmasından itibaren 15 gün içerisinde ihlale sebep olan taraf bu duruma son vermez ise ihtarı gönderen taraf, Sözleşme’yi tek taraflı olarak haklı nedenle feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda ihtar eden tarafın, fesih dolayısıyla uğramış bulunduğu tüm zararları diğer taraftan talep etme hakkı saklıdır.

13.5. İşin tamamlanması veya sürdürülmesi, Müşteri ile ilgili beklenmedik olay dolayısıyla imkânsızlaşırsa Gemba, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini isteyebilir. İfa imkânsızlığının ortaya çıkmasında, Müşteri kusurluysa, Gemba’nın ayrıca tazminat isteme hakkı saklıdır.

13.6. Fesih tarihinden itibaren ödemeler durdurulur. Ancak fesih tarihine kadar yapılmış ödemeler fesih nedeni ne olursa olsun iade edilemez.

MADDE 14 – HABERLEŞME VE TEBLİGAT
14.1. İşbu Sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak taraflar arasında yapılacak her türlü elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir. Taraflar, tebligat için işbu Sözleşme’de yazılı adresleri, yasal ikametgâh olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 15 – DİĞER HÜKÜMLER
15.1. İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek yazılımlar eğer anlık bildirim (mail, çağrı, sms veya push mesaj) hizmeti barındırıyor ise bu hizmet için aylık 10.000 bildirim kotasına sahip olacaktır. Bu değerin aşılması durumunda anlık bildirim özelliğini durdurma veya ayrıca faturalandırma hakkı Gemba tarafından saklı tutulur.
15.2. Yazılımlarda yayınlanan içeriklerden Müşteri sorumludur. Söz konusu yazılımlar içerisinde kanunlara aykırı içerik, resim veya ürün yayınlanması durumunda Müşteri ve üçüncü şahıslar arasında oluşacak ihtilaflardan Gemba sorumlu tutulamaz. Kanuna aykırı içerik barındırma gibi ahlak ve iyi niyete aykırı olarak gerçekleştirilen kullanım durumunda Gemba, ilgili yazılım hizmetlerini durdurma hakkına sahiptir.
15.3. Taraflar aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere gerekli olan her türlü güvenlik önlemlerini alacaktır.

15.4. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup üstteki maddeye istisna teşkil ederler.

15.5. Gemba, herhangi bir sınırlama ya da Müşteri’nin önceden iznine gerek olmaksızın Müşteri’nin Gemba kullanıcısı ve müşterisi olduğunu açıklamaya yetkilidir.
15.6. Gemba, yazılım ürünlerinin işlevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi için gereken azami özeni göstermektedir. Gemba, yazılım ürünlerinin kusursuz ve hatasız olduğu ayrıca, Müşteri’nin özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz. Müşteri, kullanım lisansını satın aldığı yazılım ürününü, çalışması için gerekli olan asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin edeceğini, Gemba’nın yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili olarak hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

15.7. Gemba, donanım veya işletim sistemi arızasından, Gemba tarafından temin edilmiş olsa dahi telif hakları Gemba’ya ait olmayan veritabanı yazılımından, iletişim ağı tasarım ve bağlantı hatalarından, elektrik problemlerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden, diğer programlardan ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi kayıplarından ve yazılım hatalarından sorumlu tutulamaz.

15.8. Gemba, yazılım ürünlerinin doğru veya yanlış kullanımından veya hukuka ve kanunlara aykırı işlerde kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç ve kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
15.9. Veri sağlayıcı ve sunucularda Gemba tarafından kontrol edilemeyen bir durum nedeniyle oluşacak aksaklıklarda Gemba sorumlu tutulamaz. (İnternet erişim problemleri, bölgesel uzun süreli elektrik kesintileri vs.)

Madde 16 – ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
16.1. Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek tüm anlaşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku’nun uygulanacağını ve taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça HMK hükümlerine göre; davalının dava tarihindeki yerleşim yeri ya da sözleşmenin ifa edildiği yer mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

Madde 17 – YÜRÜRLÜK
17.1. İşbu Sözleşme her iki tarafça imzaladığı tarihte yürürlüğe girer ve taraflarca veya herhangi bir tarafça feshedildiği tarihte sona erer.
İşbu sözleşme, taraflarca tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere ....../....../......... tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.

GEMBA                                                                          MÜŞTERİ

Gemba ile dönüşüme hazır mısınız ?

Rekabet avantajı kazanarak yüksek karlılık elde edin